ALGEMEEN


H.E.M.A.-bond, wat is dat?

H.E.M.A., wat staat voor Historical European Martial Arts, is zowel een vechtkunst als een cultureel erfgoed. De Bond is daarom zowel een sportbond als een landelijke organisatie waaronder H.E.M.A. beoefenaren hun cultureel erfgoed onderzoeken, delen en beleven.

Hoe is de Bond ontstaan?

Uit noodzaak. Zonder landelijke organisatie zou H.E.M.A. opgeslokt worden door sporten waarbij het ‘historische’ maar een klein onderdeel is van het sportgedeelte. Dit is al bij enkele andere landen gebeurd, of dreigde te gebeuren.

Om dit te voorkomen werd in 2014 door de op dat moment bekende clubs besloten samen de Bond op te richten en werd vastgesteld wat haar doelen zijn.

Wat doet de H.E.M.A. Bond en waar houdt zij zich mee bezig?

In grote lijnen houdt de Bond zich bezig met veiligheid, vertegenwoordiging en verspreiding van historische Europese vechtkunsten.

 • Veiligheid: we hebben verzekeringen voor onze leden en commissies die zich bezig houden met de veiligheid tijdens het beoefenen van de sport tijdens zowel training als competities. Daarnaast hebben we een beleid voor ongewenst gedrag, een vertrouwenspersoon, juridische hulp, etc.
 • Vertegenwoordiging: we werken aan aansluiting bij het NOCNSF en strijden voor erkenning voor ons cultureel erfgoed door UNESCO. Wij vertegenwoordigen H.E.M.A. in Nederland vooral naar de pers, nationale en internationale organisaties en kunnen ook de vertegenwoordigers zijn bij calamiteiten.
 • Verspreiding en bekendheid: We zijn zichtbaar op evenementen, zoals bijvoorbeeld onze samenwerking met het Rijksmuseum voor Oudheden tijdens de expositie van Vlijmscherp Verleden, waar wij demonstraties hebben gegeven met verschillende wapens. We bevorderen ook graag de communicatie tussen leden en clubs en dragen daar met onze website, Tumblr, en Facebook pagina een bijdrage aan. Via de verenigingszoeker op onze website vinden geïnteresseerden geregeld een club bij hun in de buurt.

Wat heeft de Bond tot nu toe bereikt?

Veel! Onder andere; de Bond is aanwezig geweest op evenementen met demo’s voor publiek, heeft contacten in binnen- en buitenland, is actief op o.a. Facebook, Tumblr, YouTube, auditen nieuwe clubs op een groot aantal punten en heeft ledenvergaderingen waar leden elkaar spreken.

Het effect is dat de lijnen tussen clubs en beoefenaren korter worden en dat met het delen van kennis het niveau binnen H.E.M.A. Nederland stijgt. Wij dragen bij aan een gestage groei van het aantal beoefenaren van H.E.M.A. en werken met ons beleid aan een veilige omgeving.

Wie zijn er lid van de Bond?

Iedereen die H.E.M.A. beoefent bij een club of vereniging die geassocieerd is met de Bond.

Op dit moment zijn deze clubs en verenigingen lid van de Bond:

 • Zwaard & Steen
 • Zwaardkring
 • Langenort
 • Bataille
 • MARS
 • Historisch Vrijvechten Nederland (HVN)
 • Virtus
 • Historische Schermgilde Limburg
 • HSSV Ludolph van Ceulen
 • School voor Historische Schermkunsten

Ook hebben wij een aantal aspirant leden.

Meer info over deze clubs en verenigingen is te vinden via de verenigingszoeker.

Kan mijn vereniging ook lid worden van de Bond?

Zeker! Als de club of vereniging ons beleid onderschrijft en voldoet aan de aansluitingscriteria dan kan dat. Neem contact op met het bestuur over de procedure: info@hemabond.nl

Criteria:

 • KVK- Geregistreerde rechtspersonen;
 • Aangesloten instanties beschikken minimaal over een gedegen overdekte trainingslocatie;
 • Aangesloten instantie biedt met aantoonbare regelmaat trainingsmomenten aan, met een minimum van 1x per jaar;
 • Voorafgaande aan de aansluiting is er een proefperiode, waarbij die instantie de status van aspirant krijgt. Duurt zes maanden en ten hoogste een jaar, al dan niet met ondersteuning van de Bond om aan alle door de bond geformuleerde eisen te voldoen. Afhankelijk van de situatie kan het bondsbestuur besluiten tot het verlenen van uitstel;
 • Aangesloten instantie faciliteert minimaal 5 leden;
 • Heeft een open karakter en is bereid om nieuwe beoefenaars te faciliteren. Het is niet toegestaan een permanente ledenstop te hanteren;
 • Financiële zelfstandigheid wordt verwacht.

Welke commissies zijn er en wat doen ze?

Een commissie is een aangewezen groep mensen met een eigen taak, al dan niet opgelegd door het bestuur die zij gezamenlijk uit proberen te voeren. Ook de Bond kent een aantal commissies die aangesteld zijn om te werken aan verschillende werkgebieden ten behoeve van de Bond.

Hier onder staan de verschillende commissies met een link naar hun eigen pagina met meer informatie.

Hoe vaak is er een ALV (Algemene Leden Vergadering) en ben ik welkom?

Er is twee keer per jaar een ALV, een Algemene Leden Vergadering, of vaker als het bestuur dat wenselijk vindt. Je bent zeker welkom! Tijdens een ALV wordt namelijk de koers van de Bond besloten en worden de beslissingen genomen die ook op de beoefenaars van toepassing zijn. Afgevaardigden van de clubs zijn degene die stemmen, maar het is zeker belangrijk dat leden ook hun mening laten horen en mee discussiëren! Ook kan je dit natuurlijk altijd bespreken met je club of vereniging, zodat zij dit mee kunnen nemen naar een ALV.

Daarom raden we iedereen aan om naar een ALV te komen. Leden krijgen ruim van te voren een email via het e-mailadres dat bekend is bij je vereniging, maar ook op onze Facebook pagina kun je in de gaten houden wanneer en waar de volgende ALV plaatsvindt.

Wie neemt de beslissingen binnen de Bond?

Alle grote beslissingen worden genomen door de ALV, het bestuur heeft voornamelijk een uitvoerende taak. Het bestuur luistert naar vragen van de leden en clubs en kijkt of het gerealiseerd kan worden.

Een voorbeeld is het afsluiten van de verzekering. De ALV besloot dat er een verzekering voor de leden moest komen. Het bestuur koos daarna, op advies van een daarvoor opgerichte commissie, een verzekering die het best dekkend en het voordeligste was. Het besluit lag bij de ALV; de uitvoering, en de kleinere beslissingen zoals welke verzekering te kiezen, lag bij het bestuur.

Als je ideeën hebt, of vindt dat de Bond op een bepaald gebied een andere koers mag varen, moedigt het Bestuur je aan om dit kenbaar te maken op een ALV. Indien nodig kan de ALV stemmen over je voorstel, waar je als lid zelf ook stemrecht heeft.

Kan ik iets betekenen voor de Bond?

Graag! We zoeken altijd vrijwilligers. Wil je aansluiten bij een specifieke commissie of heb je een idee of suggestie? Kijk dan op de website onder commissies om contact op te nemen met de desbetreffende commissie. Heb je een plan of idee om een specifieke taak op je te nemen? Dan kijken we of het past in de besluiten van de ALV en de koers van de Bond.

In beide gevallen kan je altijd mailen naar info@hemabond.nl en helpen we je graag op weg.

Ik wil een evenement organiseren, kan de Bond mij helpen?

Natuurlijk kunnen we dat! We hebben vaak de kennis en capaciteit in huis om te helpen of weten mensen te contacteren die jou verder kunnen helpen.

We hebben verder een procedure om de verzekering voor het evenement te laten gelden (ervan uitgaande dat de organiserende partij een aangesloten club is).

We hopen steeds meer te kunnen bieden zoals arbitrage en PR. Kijk hiervoor bij de betreffende commissies en dan kunnen we overleggen hoe we elkaar kunnen helpen.

VERZEKERING

Wat dekt de verzekering van de H.E.M.A.-bond?

Het betreft eigenlijk twee verzekeringen; de eerste is een aansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt de aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken. Het dekt de leden onderling, clubs en bond. Denk bijvoorbeeld aan de schade die je toebrengt aan een zaal (maar niet een terrein), of aan een ander lid. Als jij, je instructeur, club of bond daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, dan is dat (in de meeste gevallen) gedekt.

De tweede is een collectieve ongevallenverzekering. Hiermee zijn alle leden verzekerd tegen de gevolgen van een ongeval tijdens de clubactiviteiten. Deze uitkering keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Het incident moet zijn gebeurd tijdens een reguliere activiteit van een club. De collectieve ongevallenverzekering dekt ook de kortste route van/naar huis. Indien je op eigen gelegenheid H.E.M.A. beoefent buiten clubverband, dan is het niet gedekt door de collectieve ongevallenverzekering. Wel geldt in Europa dan nog de aansprakelijkheidsverzekering. Denk aan een toernooi in het buitenland.

Wat is een reguliere activiteit van een club?

De polis van de collectieve ongevalverzekering spreekt van activiteiten ‘met toestemming van’ de Bond. Alle trainingen, demonstraties en clubtoernooien vallen sowieso onder deze toestemming. Bijzondere activiteiten zoals openbare toernooien kunnen om toestemming vragen. Geen toestemming betekent niet dat het niet door kan gaan, maar dan geldt alleen de aansprakelijkheidsverzekering – nog steeds beter dan de ‘oude’ situatie namelijk zonder verzekeringen. Toestemming vraag je bij het Bondsbestuur, die een oordeel vraagt van de veiligheidscommissie.

Zijn omstanders verzekerd?

Mocht er een omstander bij betrokken zijn, dan valt zijn aansprakelijkheidsstelling (als hij jou of je club aansprakelijk stelt voor zijn schade) onder de aansprakelijkheidsverzekering, niet onder de sportverzekering. De omstander zelf is niet verzekerd.

Hoe zit het met bijvoorbeeld sparren met scherpe wapens met omstanders?
Er moet rekening gehouden worden met de algemene veiligheid. Neemt u onverantwoorde risico’s? Dan keren de door de Bond afgesloten verzekeringen vermoedelijk niet uit, maar misschien uw eigen ziektekostenverzekering wel, voor de behandeling.

Is er een eigen risico?

De aansprakelijkheidsverzekering kent een eigen risico van 200 euro.

Waar kan ik de verzekeringen inzien? 

Via onderstaande links kun je beide bestanden inzien:
– Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Collectieve Ongevallenverzekering

Heb je een specifieke vraag en kun je het antwoord niet vinden in bovenstaande bestanden, neem dan contact op met het bestuur via info@hemabond.nl.

CONTRIBUTIE

Waarom ben ik lid van de Bond?

Hier zijn meerdere redenen voor te geven:

– Elke sport in Nederland is verenigd in een bond. Het bestaan van een overkoepelende bond is wenselijk door het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. De overheid wil sport als geheel promoten en Nederlandse sporters ondersteunen en promoten in het buitenland. Als wij als H.E.M.A. deel willen nemen aan de landelijke programma’s omtrent sport, zowel door promotie als financieel, willen we met de grote jongens als de KNVB en KNLTB aan tafel. Kenmerk van een professionele sport is dat je een overkoepelende organisatie hebt.

– Een ander antwoord is omdat de clubs die samen de Bond hebben opgericht, dat samen zo hebben afgesproken. Lid zijn van die clubs betekent automatisch lid zijn van de Bond.

– We kunnen als bond dingen bieden die kleine clubs niet kunnen bieden. Zo hebben we een verzekering af kunnen sluiten voor alle beoefenaren, en representeren we de hele Nederlandse H.E.M.A.- scene in het buitenland bij de IFHEMA. We kunnen een platvorm bieden voor onderzoek en kennisuitwisseling voor de recreant en een Nederlands kampioenschap voor de fanatieke toernooivechter.

– Een laatste voorbeeld is alle voordelen die nog moeten komen! Veel van de bonden van andere sporten bestaan al decennia of langer, terwijl wij nog in de opstartfase zitten. Veel van de dingen die mensen associëren met een bond, zoals een Nederlands kampioenschap, gaan geregeld worden.

Mocht je een doel hebben waarvan je vindt dat de Bond het na moet streven of wil je helpen bij een specifiek doel van de Bond? Wees welkom! Je bent altijd uitgenodigd om naar de ALV te komen om de koers met de rest van de beoefenaars te bepalen en wij hebben altijd gemotiveerde vrijwilligers nodig. Mail hiervoor naar info@hemabond.nl.

Kan ik lid zijn de van mijn club, maar niet van de Bond?

De clubs hebben in het verleden besloten dat dit niet toegestaan is om een aantal redenen. Een van die redenen is omdat de club als geheel profiteert van het lidmaatschap van de bond, dus zou een gedeeltelijk lidmaatschap een scheve verdeling geven. Daarnaast is het verzekeringstechnisch belangrijk dat bij een training of wedstrijd niet alleen jijzelf, maar ook je tegenstander is verzekerd. De verzekeraar zelf verplicht ook dat iedereen verzekerd is. De belangrijkste reden is dat wij als beoefenaren van een martial art met wapens allemaal bijdragen aan de professionalisering en verspreiding van onze martial art.

Is het niet makkelijker om gewoon via de club contributie te innen?

Dat hebben we geprobeerd en het blijkt in de praktijk niet zo makkelijk te zijn. Het is verder een eis van de NOC*NSF dat de individuele sporters bij ons ingeschreven staan (en lid zijn). Daarom hebben we hiervoor gekozen. Het gaat om de contributie van de Bond, niet voor de club waarbij je traint.

Ik stuur mijn gegevens liever niet online, kan ik de machtiging per post versturen?

Jazeker, stuur de envelop naar;

H.E.M.A.- Bond Nederland
t.a.v. K.M. de Bruin

Boeckstaetehof 532
6543 HB Nijmegen

Let er wel op dat je dit niet verstuurt via een alternatief postbedrijf zoals SANDD of Cycloon, aangezien deze in de regio onbetrouwbaar zijn gebleken. PostNL is geen probleem. Dit is geen antwoordnummer, frankering is vereist.

Hoe worden mijn bankgegevens bewaard?

Er wordt geen digitale kopie opgeslagen. De gegevens worden extern op veilige wijze bewaard en hierop wordt toegezien door de kascomissie.

Om te kunnen innen voeren we de machtiging in een boekhoudprogramma, dat de gegevens op een beveiligde server opslaat net zoals de banken in Nederland dat ook doen.

Hoeveel betaal ik voor mijn lidmaatschap?

Het lidmaatschap is momenteel 10 euro per jaar. Op de laatste ALV van elk kalenderjaar wordt de contributie voor het daaropvolgende kalenderjaar vastgesteld. Je bent altijd welkom om je mening over de contributie op een ALV te laten horen én er over mee te stemmen! Mocht je niet aanwezig zijn, dan stemt de clubvertegenwoordiger namens alle aanwezigen van de club.

Wat gebeurt er met de contributie?

In het bovenstaande diagram zie je grofweg de verdeling van de uitgaven van de Bond zoals ze waren in 2016. Verzekering en administratieve kosten zijn samen bijna 70% van de uitgaven van de Bond, dat zijn de vaste lasten.
Kilometervergoeding zijn declaraties van andere taken die noodzakelijk zijn, en waarbij het niet geven van kilometervergoeding onredelijk zou zijn. Denk hierbij aan representatie op IFHEMA (enkel de reis), audits voor nieuw aangesloten clubs, etc.

Noch bestuursleden, noch onze vrijwilligers krijgen andere vergoedingen. Dit is de reden waarom de contributie in vergelijking met andere sporten zo laag is (bijv. 100 euro per jaar voor de volleybalbond).

We hielden in 2016 netto wat geld over, al was dat niet veel, en dat staat niet in de grafiek. Daarmee zouden wij graag meer willen doen. Hiervoor hebben wij echter meer vrijwilligers nodig, kijk daarvoor bij de vraag voor commissies om te kijk wat jij zou kunnen betekenen voor de Bond!