, ,

Interview: Rick van Weert

Note: English translation below.

Elke maand interviewen wij een bondlid, om zo te laten zien wat er speelt binnen H.E.M.A. in Nederland.


Rick van Weert is 26 en woonachtig in het prachtige Brabant. Hij is afgestudeerd historicus en, ‘zoals te verwachten valt, totaal niet binnen de sector werkzaam’. Verder was hij enigszins overvallen door de vraag of hij geïnterviewd wilde worden, maar gelukkig ook aangenaam verrast. Rick is lid van Bataille, waar hij onder andere fungeert als showvechter, trainingsassistent, choreograaf en regisseur.

Hoe ben je terechtgekomen bij H.E.M.A.?

Als kind was ik al dol op ridders en kastelen (ook van het Wilde Westen trouwens), en natuurlijk helemaal weg van het Land van Ooit, want die ridders! Deze jeugdige fascinatie heb ik eigenlijk altijd behouden en heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat ik geschiedenis ben gaan studeren. Met een focus op de middeleeuwen, uiteraard!

Al vroeg in mijn studie voelde ik de drang om me nog iets verder te verdiepen in mijn vakgebied en ging ik op zoek naar leuke re-enactment groepen, met de bedoeling me bij één van die groepen aan te sluiten. Op die manier kwam ik de Orde der Noorderwind tegen. Zij deden een beetje re-enactment, maar vooral middeleeuws showvechten, met echte zwaarden, maliënkolders, gekleurde banieren, ridders, schildknapen, de hele handel. Ik wist meteen dat dat de groep was die ik zocht. Op de valreep kon ik me nog aanmelden voor een introductietraining en hoewel ik niet door de selectie kwam, probeerde ik het het jaar daarop nog een keer. Deze groep kreeg ik immers niet uit m’n hoofd. Bij mijn tweede poging werd ik toegelaten en inmiddels zijn we vier en een half jaar verder.

Waar train je?

Ik ben bijna vier jaar lid geweest van de Orde der Noorderwind. Sinds een klein jaar bestaat Noorderwind echter niet meer. Een deel van haar ledenbestand heeft een doorstart gemaakt onder de naam Bataille, en daar train ik nu dus. Voor mij is Bataille trouwens niet alleen trainen, ik zie het niet alleen als sport. Het is van hobby uitgegroeid naar een leefstijl, echt iets waar ik vrijwel dagelijks mee bezig ben en dat doe ik met heel veel plezier.

Wat vind je leuk aan jouw vereniging?

Dat is best een lijst. Heb je even? Eén van de gaafste dingen aan Bataille is dat mijn kinderdroom werkelijkheid wordt. Als een ridder kunnen vechten blijft voor mij een grote kick, en dat wordt nog gevoed door verschillende factoren. Het leren hanteren van verschillende middeleeuwse wapens, uitvinden welke wapens je het leukste vindt om mee te vechten en natuurlijk je wapencollectie continu blijven uitbreiden vind ik ontzettend leuke aspecten van wat we doen.

Daarnaast is Bataille een hechte groep van mensen die elkaar durven te vertrouwen wanneer het er op aan komt. Hoewel ik van nature vrij teruggetrokken ben, heb ik me binnen deze groep durven ontplooien en kan ik mezelf zijn. Dat is heel veel waard. De band die we als leden opbouwen en de wetenschap dat je op elkaar kan rekenen maakt van Bataille een heel sterk team.

De ultieme kick die je met Bataille beleeft is toch wanneer je voor een publiek mag optreden. Op het moment dat je ‘on stage’ bent, in karakter, en dan mag vechten. Je staat stijf van de adrenaline en de tijd lijkt wel te vertragen… (Ik meen het, op videobeelden die ik van mezelf zie, lijkt alles een stuk sneller te gaan). Tijdens zo’n showgevecht ga je voluit, volledig gefocust op je choreografie, je lichaam handelt als vanzelf. Pas wanneer je klaar bent, merk je dat je buiten adem bent en waarschijnlijk staat te stomen van het zweet. Als je dan ook nog eens applaus krijgt, is meteen heel je dag goed.

En dan natuurlijk de zomercursussen! Een week lang kamperen op kasteelgronden en mensen met interesse in H.E.M.A. en/of showvechten cursus geven in wat wij doen. Dat zijn altijd hele toffe weken en ik kijk erg uit naar de komende editie!

Waar train je voor?

Misschien heb ik hierboven al een klein beetje verraden, maar met Bataille trainen we vooral voor show gevechten. Uiteraard doen we hier veel dingen omheen: re-enacten, kampementen, workshops, kiddybattles… Maar het sterke punt van Bataille is toch het showgevecht. Die gevechten worden met veel moeite en aandacht gechoreografeerd. Waarom word ik dan door de H.E.M.A.-bond geïnterviewd? Onze basis ligt in H.E.M.A.. Aan de hand van manuscripten leren we vechten zoals de middeleeuwers dat deden. We streven ernaar die geschiedenis in stand te houden en doen dat op onze eigen manier, met het showgevecht.

Foto: Cliff de Booy

Ben je ergens in gespecialiseerd?

Soort van. Ik ben vrij licht van gewicht, aan de behendige kant en ik kan wel een stootje hebben. Dat leidt ertoe dat ik goed ‘werpbaar’ ben en maakt van mij de lappenpop van de vereniging. Bij veel choreografieën en stunts waarbij mensen in het rond geslingerd worden, ben ik degene die alle hoeken van de ring krijgt te zien.

Daarnaast krijg ik regelmatig te horen dat ik veel dingen snel oppik. Wanneer er bij optredens onvoorziene problemen zijn, mensen die uitvallen, choreografieën die niet goed werken, etc., spring ik vaak in om rollen over te nemen, nieuwe choreografieën snel op te zetten, of anderzijds gaten op te vullen.

Wat is je leukste herinnering?

Dan moet ik toch terugdenken aan Michiel de Ruyter. Als Noorderwind hebben we aan de grootste actiescènes van deze film meegewerkt, stuntwerk verricht, kanonnen bemand en heel veel lol gehad. Mijn twee favoriete herinneringen hieraan zijn twee hoofdrolspelers naar een plein sleuren waar ze geëxecuteerd worden, en uit het want van een schip springen omdat dat schip aan gort geschoten wordt.

Daarnaast zijn onze shows op de Midwinter Fair in het Archeon doorgaans erg succesvol. Die shows hebben ieder jaar een ander thema en het is heerlijk om rondom zo’n thema je eigen show op te zetten. Of we nou in de arena staan, of ergens in een hoekje van het park, de Midwinterfair weekenden zijn altijd geweldig om mee te maken.

Wat zou je graag nog een keer willen doen?

Dan ga ik even bijzonder onsubtiel zijn en zeggen dat ik toch heel graag een keer de hoofdrol zou willen spelen in één (of meerdere) van onze shows. Just putting it out there. Ik moest eerlijk zijn, toch?

Foto: Anne Moss

Wat zijn je ambities?

Ik droom ervan Bataille te zien groeien. Ik wil graag het ledenbestand groter zien worden, zodat we echt grote kampementen en shows kunnen opzetten. Daarnaast zijn meer zwaardvechtvriendjes altijd welkom!

Tevens is het een persoonlijke ambitie om een betere showvechter te worden. In de jaren dat ik doe wat ik doe, heb ik een paar mensen die ik erg bewonder ontmoet en met ze mogen samenwerken. De fijne kneepjes van het vak, kundigheid met het zwaard en een charismatische verschijning op het toneel zijn aspecten waarin deze mensen uitblinken en waar ik een voorbeeld aan probeer te nemen. Het is een lange weg naar de top, maar het doel is duidelijk en ik weet waar ik voor werk.

Welke vraag zou je graag hebben beantwoord maar die ik niet heb gesteld?

Tja. Nu doen we een interview over middeleeuwse krijgskunsten, en je vraagt niet eens naar m’n favoriete wapens.. Maar als je het dan toch echt wil weten, moet ik kiezen voor het enkelhandig zwaard. Nu ben ik ook erg geïnteresseerd in zwaard & schild, bijlen en knotsen en merk ik dat ik een lichte fascinatie voor sikkels begin te ontwikkelen, maar uiteindelijk is de enkelhander toch mijn favoriet. Waarom? In mijn beleving heeft de enkelhander een ander soort behendigheid dan de tweehander. Ik weet ook niet zo heel goed hoe ik dat moet uitleggen, maar het leuke aan de enkelhander is dat je altijd een hand vrij hebt om vervelend mee te doen. Slaan, grijpen, armklemmen, worpen.. Ik vind het wat dat betreft leuk om net een klein beetje out of the box te vechten, een beetje onorthodox. Nu alleen nog fatsoenlijk leren worstelen..


Coverfoto by Annemieke Goudriaan. 


English Translation

Rick van Weert is 26 and lives in the beautiful province Brabant. He graduated in history and is, in his own words, ‘as expected, not employed in that field at all’. He was somewhat taken aback by the question of whether he would like to be interviewd, but was, thankfully also pleasantly surprised. Rick is a member of Bataille, where he acts as show fighter, training assistant, choreographer and director.

How did you end up in H.E.M.A.?

As a kid I was already fond of knights and castles (and the Wild West, by the way) and of course het Land van Ooit (a theme park) because of the knights. I’ve pretty much kept this youthful fascination, and it led to me deciding to study history. With a focus on the middle ages, of course!

Early in my studies I already felt the urge to dive deeper in to my field of study, and I went looking for a reenactment group to join. That’s how I came across Orde der Noorderwind. They did some reenactment, but mostly focused on medieval showfighting, with real swords, chainmail, colored banners, knights, squires, the whole deal. I knew immediately that this was the group I was looking for. I managed to sign up for the introductory training in the nick of time, and though I didn’t make it through the selection the first time, I tried again the following year. I couldn’t get this group out of my head. I was admitted after my second attempt and we’re four and a half years later now.

Where do you train?

I was a member of Orde der Noorderwind for almost four years, but Noorderwind was dissolved a a little under a year ago. A group of its former members started anew under the name Bataille, and that’s where I train now. For me, Bataile is not just training, it’s not just a sport. What was once a hobby has grown into a lifestyle, something I’m active with almost daily and really enjoy doing.

What do you like about your club?

That’s quite a list. Do you have a moment? One of the best things about Bataille is that it’s my childhood dreams come true. Being able to fight like a knight really gives me a big kick, and several factors just add to that. Learning to handle different medieval weapons, finding out which weapons I like fighting with and of course continuously expanding my collection are incredibly fun aspects of what we do.

In addition, Bataille is a tight-knit group of people who aren’t afraid to trust eachother when necessary. Although I’m fairly withdrawn by nature, I’m able to be myself and grow in this group. That’s worth a lot to me. The bond we build as members and the knowledge that we can rely on eachother makes Bataille a very strong team.

The ultimate kick I experience with Bataille is when we perform for an audience. That moment that we’re ‘on stage’, in character, and then get to fight.That moment when you’re high on adrenaline and time seems to slow down… (I swear, on videos I see of myself, everything seems to move a lot faster). During a showfight like that you just go for it full on, completely focused on choreography, your body acts by itself. Only when you are finished do you notice that you’re out of breath and probably steaming with sweat. If, at that moment, the audience applauses, it makes your day.

And then there’s the summer courses! A full week of camping on castlegrounds and giving people who are interested in H.E.M.A. and/or showfighting workshops about what we do. Those are always great weeks, and I’m already looking forward to the next.

What do you train for?

I might have revealed it already, but with Bataille we mostly train in showfighting. Of course we do lots of things outside of this as well: reenactments, campments, workshops, kiddybattles.. But the strongest point of Bataille is the showfighting. Those fights are choreographed with a lot of effort and attention. Why then am I being interviewed by the Dutch H.E.M.A. Federation? Our basis is in H.E.M.A. We use manuscripts to learn about fighting like people in the Middle Ages did. Our goal is to keep that history in tact and to do so on our own way, using showfighting.

Do you have a speciality?

Sort of. I’m fairly light weight, agile and I can take a hit. That leads to me being fairly ‘throwable’ and has led me to be the ragdoll of the group. When choreographies and stunts call for people to be thrown around, I’m usually the person who gets to see every corner of the ring.

Apart from that I regularly hear that I pick up things fast. When unforeseen issues arise during events, people drop out, choreographies don’t work well, etc. I’m often the person who jumps in to take on a role, quickly put together a new choreography or otherwise fill in the gaps.

What is your favorite memory?

I definitely need to think back to the movie Michiel de Ruyter. As Noorderwind, we worked on the biggest action scenes of this film, provided stunt work, manned cannons and had a lot of fun. My two favorite memories of this are dragging two main characters to a squae to be executed, and jumping from a ship because the ship is being shot to bits.

Aside from this our shows at the Midwinter Fair in Archeon (a historical open-air museum) are generally very succesful. The shows have a different theme each year and it’s great to be able to build our own show around each theme. It doesn’t matter if we’re in the arena or somewhere in a corner of the park, the Midwinter Fair weekends are always fantastic to be a part of.

What is something you would like to do in the future?

I’m going to be particularly unsubtle for this and say I’d like to be in a leading role sometime in one (or multiple) of our shows. Just putting it out there. I had to be honest, right?

What are your ambitions?

I dream of seeing Bataille grow. I’d love to see the amount of members grow, so that we can put together big camps and shows. Besides that, more swordfighting friends are always welcome!

It is also a personal ambition of mine to become a better show fighter. In the years that I’ve been doing what I do, I have had the chance to meet and work together with a number of people that I admire. These are people who really excel at the finer things in this line of work, expertise with a sword and making a charismatic appearance on stage, and I try to follow their example. It’s a long way to the top, but my goal is clear and I know what I’m doing it for.

What question would you have liked to have answered, but have you not been asked?

Well. Now we’re doing an interview about historical martial arts, and you haven’t even asked me about my favorite weapons. But if you really want to know, I’d have to choose for singlehanded sword. I’m also interested in sword and shield, axes and clubs and I’ve noticed myself developing a light fascination for sickles, but in the end the singlehanded sword is my favorite. Why? In my experience the singlehanded sword requires a different sort of agility than the longsword. I’m not sure how to explain it, but the nice thing about singlehanded is that you always have a hand free to be annoying with. Hitting, grabbing, armlocks, throws.. I really enjoy fighting just a little bit out of the box, a little unorthodox. Now I just need to learn to wrestle decently..

Save

Save

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.