, ,

Interview: Majken Roelfszema

Note: See below for English translation.

Vanaf april zullen wij elke maand een bondlid interviewen, om zo te laten zien wat er speelt binnen H.E.M.A. in Nederland.


Majken Roelfszema bijt de spits af. De 22-jarige langzwaardvechtster haalde afgelopen januari een zilveren medaille binnen in de damescompetitie in Helsinki. Ze werd de eerste Nederlandse die een medaille wist te halen in een Nordic League competitie. Nieuwsgierig geworden naar wat haar drijfveren zijn, stelden wij haar een paar vragen.

Hoe ben je in H.E.M.A. gerold?

In mijn tweede studiejaar wilde een vriend graag naar zwaardvechttraining, maar zou daar niemand kennen. Heel eng natuurlijk, dus hij vroeg of ik mee wilde en dat deed ik. Het was de leuke groep mensen die ervoor zorgde dat ik bleef. Pas later begreep ik wat HEMA nou echt inhield, en ben ik het fantastisch gaan vinden.

Waar train je en wat train je?

Bij MARS- Vechtschool voor middeleeuwse krijgskunsten Noord-Nederland train ik voornamelijk langzwaard volgens Ringeck. Ook trainen we wel eens met dolk en ringen we. Het afgelopen jaar hebben we bij het open uur veel met dussack gedaan en hebben we ook een dussacktoernooi gehad om een van de oudste leden die weg ging te eren.

Wat vind je leuk aan je club/school/vereniging?

Mars heeft een erg gezellige sfeer maar kan ook hard trainen. De gezamenlijke fascinatie voor deze sport, voorliefde voor push ups en het goede groepsgevoel maken MARS voor mij de beste sportclub/vechtschool die er bestaat.

Waar train je voor?

Ik train omdat ik een betere zwaardvechter wil worden. Dat houdt in dat ik fysiek fit wil worden, goede controle en balans wil hebben en op de juiste momenten de juiste techniek wil kunnen toepassen. Toernooien zijn voor mij een belangrijke manier om te testen of technieken er ook onder druk al in zitten en hoe snel ik een keuze kan maken.

Ben je ook bezig met manuscripten/studeren?

Niet zo lang geleden heb ik mijn eerste boek over zwaardvechten gekocht. Deze ben ik nu aan het bestuderen. Verder heb ik de zettel bestudeerd. Ik zou zeggen dat ik niet heel veel manuscripten bestudeerd heb, maar ik verwacht dat ik daar steeds meer mee bezig zal zijn.

Wat zijn je ambities?

Ik zou graag een toernooi winnen, maar bovenal vind ik het belangrijk om volgens mijn eigen definitie technisch te vechten. Dat wil onder andere zeggen dat ik zal trachten alleen het vor te pakken als dat kan (als ik dat heb) en niet door simpelweg sneller te proberen te zijn.

Wat zijn je toekomstverwachtingen van H.E.M.A.?

H.E.M.A. zal blijven groeien. Mede vanwege de officiële instructeurstructuur die eraan komt zal H.E.M.A. meer het aanzien van een echte sport krijgen. Ik hoop dat er daarnaast ruimte blijft voor eeuwige discussies over de manuscripten en welke beweging er nou precies bedoeld wordt met een bepaald stukje tekst. Verder hoop ik dat er nooit een officieel EK of WK komt, omdat de toernooistructuur zoals die er nu is wel zo zijn charme heeft, maar ook omdat wat een goede zwaardvechter maakt volgens mij niet zo gemakkelijk te meten is.

Waar ben je trots op?

Een tijdje geleden leek het of ik het zwaardvechten maar moeilijk onder de knie zou krijgen, en overwoog ik om te stoppen. Dit heb ik niet gedaan. Daarnaast, toen ik begon vond ik push ups verschrikkelijk, maar ondertussen vind ik ze erg fijn en zou ik ze niet meer willen missen. Burpees daarentegen hebben mij nog niet voor zich gewonnen.

Wat is je droom?

Het is mijn droom om over een aantal jaar een serieuze deelnemer op Swordfish te zijn. Dat ik grote namen als Kristian Ruokonen en Carl Ryrberg zou kunnen zien als rivalen.


Wij danken Majken voor haar tijd en wensen haar nog heel veel succes toe! 


English translation

From April onwards we will be posting an interview with one of our members monthly. In this way, we hope to show the world what is happening in the Dutch world of H.E.M.A.

Majken Roelfszema is our first candidate. This 22 year old longsword fencer won a silver medal in the ladies competition in Helsinki, making her the first Dutch woman to win a medal in a Nordic League Competition. Having become curious about what motivates her as a fencer, we decided to ask her a few questions.

How did you end up in H.E.M.A.?

In my second study year a friend of mine wanted to go to sword fighting training, but didn’t know anybody there. Very scary of course. So, he asked if I wanted to join him and I did. I stayed because of the great group of people. Only later did I learn what H.E.M.A. is all about and did I realize it’s fantastic.

Where do you train and what do you train?

I mostly train in longsword with a focus on Ringeck at MARS in northern Netherlands. Sometimes we also train with dagger and ringen. In the past year we have trained a lot with dussack in our free hour, and we also organized a dussack tournament when one of our oldest members left.

What do you like about your club/school/organization?

MARS has very friendly atmosphere but also trains hard. The shared fascination for this sport, love for pushups and the great group dynamic make MARS the best sports club that exists, to me.

What do you train for?

I train because I want to be a better swordfighter. That includes wanting to be physically fit, have good control and balance and wanting to be able to use the right technique at the right moment. Tournaments, to me, are an important way to test if I have mastered techniques under pressure, and to see how fast I can make choices.

Do you also study manuscripts?

I bought my first book about swordfighting not too long ago, which I am currently studying. I’ve also studied the zettel. I wouldn’t say that I’ve studied a lot of manuscripts, but I expect to be spending more time doing so.

What are your ambitions?

I’d like to win a tournament, but above all I think it’s important to fight, according to my own definitions, technically. That means, amongst other things, trying to take the vor only when I can (and when I have it) and not by simply trying to be faster.

What are your expectations for the future of H.E.M.A.?

H.E.M.A. will continue to grow. I think H.E.M.A. will come to be seen as a real sport more and more, partially because instructors are becoming more official and structured. However, I do hope that we will keep plenty of room for discussion about manuscripts and about what specific movement is used by what specific bit of text. Apart from that, I hope that there will never be an official European or World Championship, because the tournament structure as it is now has its charm, but also because it’s very difficult to determine what makes a good swordfighter.

What are you proud of?

A while ago, I had a lot of difficulty getting the hang of swordfighting, and I thought about quitting. I didn’t. Besides that, I started off thinking pushups were horrible, but by now I enjoy them and wouldn’t want to miss them. Burpees, on the other hand, haven’t won me over yet.

What is your dream?

It’s my dream to be a serious contender at Swordfish in a couple of years. I’d like to be able to see the big names like Kristian Ruokonen and Carl Ryrberg as rivals.

We thank Majken for her time and wish her a lot of luck!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.