, ,

Interview: Remco van Gulik

Note: Scroll down for English version. 

De H.E.M.A.-bond kent een vast bestuur, maar wie zijn deze mensen precies? Wat drijft hen? Elke twee weken zetten wij een ander bondsbestuurslid in de schijnwerpers om ze zo aan jullie voor te stellen.


We beginnen met Remco van Gulik. Sinds 25 februari is Remco Algemeen Bestuurslid Interne Communicatie, wat betekent dat hij de communicatie tussen onder andere het bestuur en de commissies gaat verzorgen. 

Vertel eens wat over jezelf.

Ik ben Remco van Gulik, 35 jaar oud. Sinds 2014 getrouwd met Tessa Beukelaar, sinds september woonachtig in Gouda en sinds 9 maanden vader van Benjamin. Omdat ik nu alweer een tijdje zonder werk zit ben ik voornamelijk fulltime pappa. Met zo’n blij ventje is dat gelukkig geen straf!  Zwaardvechten is op dit moment mijn voornaamste hobby en ik probeer dan ook de laatste tijd weer wat fitter te worden. Dat valt niet mee na zo’n lange tijd bier drinken en SCHIJT! roepen, nog twee leuke hobby’s trouwens. Helaas tegenwoordig weinig tijd meer om gitaar te spelen, maar dat komt vanzelf wel weer.

Hoe ben je zo bij H.E.M.A. terecht gekomen?

Tessa is archeoloog en houdt van Fantasy. Zij heeft op de Irish Discworld Convention in 2013 eens een Dagger Defence Class gevolgd en vond dat zo leuk, dat ze bij terugkomst op zoek gegaan naar iets vergelijkbaars bij ons in de buurt. In Rotterdam vond ze Zwaard & Steen en wilde zich daar opgegeven voor een proefles. Leuk, maar dat gaat ze natuurlijk niet alleen doen. Als snel stonden we samen dus bij een proefles in Rotterdam en zijn we niet meer gestopt. Sinds haar zwangerschap traint Tessa even niet meer mee, maar vanaf volgend seizoen zal ze dat zeker weer gaan oppakken.

Waar train je?

Zwaard & Steen dus. Eén keer in de week een reguliere training en om de week doe ik mee met de Wedstrijdtraining. In tegenstelling tot de reguliere lessen ligt de focus bij de wedstrijdtrainingen op kracht en uithoudingsvermogen. Ik heb altijd gezegd dat ik voor mijn 35e fit wilde zijn, helaas is dat nog niet echt gelukt. Maar ik heb nu eindelijk de flow en de stijgende lijn te pakken.

Wat zijn je interesses?

Mijn focus ligt op dit moment enkel op langzwaard. Ik wil eerst dit wapen wat meer onder de knie krijgen voor ik de dam van meer wapens doorbreek. Daarnaast loop ik nog met een slepende schouderblessure. Het langzwaardvechten gaat gelukkig nog wel, maar ik moet verder niet te veel overdrijven. Eerst maar eens fit en pijnvrij worden. Dit jaar wil ik wel mijn eerste toernooien vechten; de DLC en de HEFFAC staan op mijn lijstje.

Wat was je motivatie om bestuurslid te worden van de H.E.M.A. Bond?

Zoals eerder vermeld ben ik goed in bierdrinken en zinloos commentaar leveren. Constructief en structureel commentaar leveren vind ik gelukkig ook leuk, en leek mij een nuttigere skill om in te zetten. Als Business Controller/Consultant heb ik aardig wat project- en coachingservaring wat in de functie als Algemeen Bestuurslid Interne Communicatie, oftewel de Projectmanager van het Bestuur, goed van pas komt.

Waarom is de Bond volgens jou zo belangrijk?

H.E.M.A. is een jonge en snelgroeiende sport. Om hier iets moois van te maken zijn we aangewezen op het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers. Er zijn een aantal mooie clubs in Nederland en er komen er steeds mee bij. Om als volwaardige en op zichzelf staande sport aangezien te worden hebben we een onpartijdige en overkoepelend orgaan nodig dat alle clubs en iedere vechter kan vertegenwoordigen. Een lastige taak, want het aantal leden groeit snel en wordt steeds diverser. Iedereen heeft zijn eigen idee over de sport zelf en wat ze er mee willen. Aan de bond dus de taak om naar iedereen te luisteren en hier op in te spelen. En hopelijk zoveel mogelijk leden tevreden te stellen en deze mooie sport in de kijkers te zetten!

Waar wil je voor gaan in jouw bestuursperiode?

Ik kijk uit naar de samenwerking met een groep enthousiaste leden die vanuit hun expertise of interessegebied bij willen dragen aan de zichtbaarheid, veiligheid en groei van onze sport. Naast vaste commissieleden wil ik ook enthousiastelingen inzetten voor eenmalige bijdrages. Echter, het eerder genoemde vrijwillige betekent niet vrij van verantwoordelijkheid. Als je toezegt iets te doen, houden mensen daar rekening mee en wordt er ook een actie van je verwacht. Ook wil mijn controllerspet gebruiken om binnen de bond naar de interne processen te kijken en die aan te pakken waar nodig.

Er is veel moois te maken van H.E.M.A., zowel binnen de sport als daarbuiten. Op het gebied van Veiligheid en Arbitrage kunnen we dit jaar bijvoorbeeld een aantal mooie stappen zetten. Ik zal me ook hard inzetten om dit jaar een aantal mooie evenementen neer te zetten voor de leden, maar ook voor het gezicht van H.E.M.A. naar buiten toe. Ik verheug me erop om de sport en de verschillende clubs beter te leren kennen.

Wil je verder nog iets zeggen?

Tot ziens in de ring!


English Translation

The Dutch H.E.M.A. Federation has a board with fixed members, but who are these members? What inspires them? In order to introduce these people to you, we will be interviewing a different board member every two weeks. 

We’re going to start off with Remco van Gulik. Starting February 25th, Remco is our board member for general internal communications, which means he facilitates the communications between the board and its members as well as the different committees. 

Tell us a little bit about yourself.

My name is Remco van Gulik, I’m 35 years old. I’ve been married to Tessa Beukelaar since 2014, have been living in Gouda since September and have been father to Benjamin since 9 months ago. Because I’ve been unemployed for a while I’m currently a fulltime dad. Thankfully, that’s no punishment with such a happy boy! Sword fighting is currently my main hobby and because of this I’ve been trying to get more physically fit. That’s not easy after such a long time of drinking beer and yelling ‘SCHIJT!’, two other great hobbies. Nowadays, sadly, I don’t have as much time to play the guitar, but I’m sure I will be able to do so again eventually.

How did you end up in H.E.M.A.?

Tessa is an archeologist and likes Fantasy. She followed a Dagger Defense Class at the Irish Discworld Convention in 2013 and enjoyed it so much that she started looking for something similar when she returned. She found Zwaard & Steen in Rotterdam and wanted to do an introductory class. That’s nice and all, but of course she wasn’t going to do so alone. Soon enough, we were at the introductory class in Rotterdam together, and we haven’t stopped since. Tessa hasn’t trained since her pregnancy, but she is planning to pick it up again starting next season.

Where do you train?

At Zwaard & Steen. I train once a week in the regular classes and every other week in the competition training. During the competition training the focus is on strength and conditioning. I’ve always said that I wanted to be physically fit before my 35th. I’m not there yet, but at least I’ve now finally found the flow and feel like I’m improving.

What are your interests?

My focus is currently on longsword only. I want to master this weapon first before I unleash all the others. Aside from that I’m also currently dealing with a shoulder injury. Longsword fighting is thankfully still possible, but I have to be sure not to overdo it. My main priority is becoming physically fit and pain free. This year I will also participate in my first tournaments; the Dutch Lions Cup and HEFFAC are on my list.

What was your motivation to become a board member of the Dutch H.E.M.A. federation?

As mentioned before, I’m good at drinking beer and providing useless commentary. Thankfully, I also enjoy giving constructive and structured commentary, which I thought was a more useful skill to utilize. As a Business Controller/Consultant I have quite a bit of project and coaching experience, which is quite useful in my role as General Internal Communications Board Member, or project manager of the board.

Why is the federation so important to you?

H.E.M.A. is a young and fast-growing sport. To be able to turn it into something greater we rely on the enthusiasm and commitment of volunteers. There are a bunch of fantastic clubs in the Netherlands and there are many yet to come. To be seen as a fully-fledged and independent sport we need an impartial and overarching organization that can represent all clubs and all fighters. That’s a difficult task, because the number of members is growing fast and is becoming more and more diverse. Everyone has their own ideas about the sport itself and what they want to do with it. Our task as federation will therefore be to listen to everyone and to keep these things in mind. Hopefully, we will also be able to make sure everyone is happy and to make H.E.M.A. more well-known to a wider audience.

What is your goal while you’re on the board?

I look forward to working together with a group of enthusiastic members who want to help promote the visibility, safety and growth of our sport, from the perspective of their area of expertise or interest. Besides fixed committee members, I’d also like to put enthusiastic members to work for one-time contributions. However, the aforementioned volunteer status does not mean being free of responsibility. If you agree to do something, others will expect you to follow through. I’d also like to use my ‘controller’s hat’ to look at internal processes within the federation and to address these where necessary.

There are a lot of great things we can do with H.E.M.A., both within the sport itself and outside of it. I think we will be able to book some great progress this year when it comes to, amongst other things, safety and arbitration. I will work hard this year to organize events for the benefit of all our members, as well as for the image of H.E.M.A. to the outside world. I look forward to get to know this sport and the different clubs a little better.

Is there anything else you would like to say?

See you in the ring!


Foto door Silvana Burnes/Fabled Photography. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.