, ,

Interview: Anouk Post

Note: Scroll down for English.

De H.E.M.A.-bond kent een vast bestuur, maar wie zijn deze mensen precies? Wat drijft hen? Elke twee weken zetten wij een ander bondsbestuurslid in de schijnwerpers om ze zo aan jullie voor te stellen.


Vertel eens wat over jezelf.

Ik ben Anouk Post, 28 jaar, en het nieuwe Bestuurslid Extern. Ik ben voornamelijk verantwoordelijk voor de Communicatie Commissie, welke ervoor zorgt dat de Facebookpagina up to date blijft, leden op de hoogte blijven van wat er speelt, en voor het verspreiden van leuke nieuwtjes en artikelen.

Ik woon samen met Martin de Jong die, net als ik, aan H.E.M.A. doet (wat irritaties scheelt over rondslingerende wapens en boeken) in Waddinxveen. In het dagelijks leven werk ik fulltime als oortechnicus in een laboratorium in Haarlem. Ik maak op maat gemaakte oorstukjes voor gehoorapparaten en gehoorbescherming voor o.a. festivals. Het is ontzettend leuk, afwisselend werk, maar ik moet nu wel extra voorzichtig zijn met mijn vingers omdat ik veel met mijn handen bezig ben. Dat maakt het niet een ideale combinatie met langzwaard en militair sabel.

Ondanks mijn zittend beroep ben ik graag sportief bezig. Ik ga geregeld naar de sportschool en houd ook erg van hardlopen. In mijn vrije tijd houd ik van lezen, schrijven en andere creatieve activiteiten zoals leerbewerking en kostuums ontwerpen. Daarnaast heb ik een dagtaak aan het tevreden houden van mijn twee Abessijnse katten, die mij als persoonlijke valet zien. Geheel terecht, natuurlijk.

Hoe ben je bij H.E.M.A. terecht gekomen?

Ik ben altijd al actief geweest met sport. Dit begon met 15 jaar fanatiek paardrijden. Daarna kwamen hardlopen en kickboksen – totdat ik op mijn 21ste te horen kreeg dat ik een vage gewrichtsziekte zou hebben waardoor mijn gewrichten te instabiel zouden zijn om fatsoenlijk en pijnvrij te kunnen sporten. Dit was best een klap, en voor een lange tijd dacht ik dat de dokters gelijk hadden. Hierdoor heb ik bijna twee jaar niet gesport. In 2012 kreeg ik via een vriend te horen dat zwaardvechten mogelijk zou moeten zijn met een aangepaste training. Ik was sceptisch, maar tien minuten les werd een half uur, een half uur werd een uur met sparren, en voor ik het wist was ik weer volledig aan het sporten.

Waar train je?

Op het moment train ik voornamelijk bij Historisch Vrijvechten Nederland in Oegstgeest. Naast het feit dat het voor mij op de route ligt van werk naar huis toe, heb ik bij de HVN ook de luxe om te kiezen tussen langzwaard en sabel, mijn andere grote liefde. Daarnaast ben ik lid van de show- en performancegroep Bataille in Utrecht, een ontzettend leuke groep die zich bezig houdt met het verwerken van H.E.M.A. in shows door middel van gevechten en stunts.

Wat zijn je interesses binnen H.E.M.A?

Zoals eerder genoemd doe ik voornamelijk aan langzwaard. In eerste instantie lag mijn focus erg op wedstrijden. Ik ging naar de sportschool, trainde meerdere keren per week en deed aan elke wedstrijd mee. Ik haalde veel voldoening uit de uitdaging die een wedstrijd met zich meebrengt, de ambitie, de drive om de doelen te halen en de druk die je ontzettend kan motiveren (of juist tegenwerken). Ik legde mijn focus niet alleen op de fysieke kant, het trainen, maar ook de psychologische kant: Waarom ben ik nerveus? Hoe ga ik om met faalangst en waarom heb ik die? Ik was heel erg bezig met het sport-gedeelte, en minder met bijvoorbeeld het lezen van de bronnen.

De laatste tijd begint mijn focus zich te verleggen. De afgelopen anderhalf jaar ben ik veel bezig geweest met sabel. Ik merkte dat ik wedstrijdmoe aan het worden was, maar liep ook met elke wedstrijd het risico om gewond te raken. Dat kan ik me nu niet veroorloven. Ook qua tijd komt het beter uit, aangezien ik fulltime werk in een stad waarvoor ik een eindje moet reizen. Een treatise lezen in de trein gaat dan toch makkelijker.

Mijn liefde voor sabel werd aangewakkerd na een workshop Siebenhaar sabel door Ties Kool tijdens Swordfish 2015. Ik was al aan het rondsnuffelen naar een ander wapen om mijn horizon een beetje te verbreden, en tijdens de workshop klikte er iets. Na thuiskomst ben ik meteen op onderzoek uitgegaan over verschillende bronnen en stijlen, en zodoende begon het voor mij te rollen.

Eigenlijk vind ik elk type sabel leuk en interessant. Het is alsof ik een speelgoedwinkel heb gevonden en maar één ding mag uitzoeken. Omdat ‘alles’ een beetje ambitieus is ben ik op het moment voornamelijk bezig met Roworths sabel, de Engelse stijl van omstreeks 1800. Daarnaast heb ik de ambitie om ooit nog verder te gaan met de Noord-Italiaanse militaire-stijl sabel van Radaelli, maar iets met tijd en niet alles tegelijk moeten willen.

Daarnaast krijg ik de laatste tijd steeds meer de kans om zelf les te gaan geven in de vorm van workshops op evenementen. Lesgeven, workshops in elkaar zetten, stof die ik boeiend vind vertalen naar iets dat toepasbaar is, is een hele nieuwe uitdaging. Ik merk dat het mijn enthousiasme, dat toch een dipje had opgelopen na mijn beslissing om minder wedstrijden te doen, weer heeft aangewakkerd. Ik moest een nieuwe invulling vinden voor mijn hobby en denk het gevonden te hebben met het geven van workshops en het zijn van een bestuurslid voor de bond.

Wat was je motivatie om bestuurslid te worden?

Ik merkte dat ik niet wist wat de bond deed, of waarom we eigenlijk een bond hadden. Ik was lid, maar voelde me totaal niet betrokken. Dat is wat bij me leefde toen ik solliciteerde voor de functie van Bestuurslid Extern. Ik besloot dat ik nu de tijd en energie had om mij in te zetten voor de bond, al helemaal nu dat ik op een andere manier met H.E.M.A. bezig wilde zijn dan enkel trainen en wedstrijden. Ik wilde de bond zichtbaarder maken. Leuker. Leden erbij betrekken door het aanleveren van artikelen, interviews en nieuwtjes. Door het hebben van een overzichtelijke website. Dat hoop ik aan het eind van deze twee jaar voor elkaar gekregen te hebben.


English Translation

The Dutch H.E.M.A. Federation has a board with fixed members, but who are these members? What inspires them? In order to introduce these people to you, we will be interviewing a different board member every two weeks.

Tell us a little bit about yourself.

My name is Anouk Post, I’m 28 years old and I’m the new board member for external communications. I’m responsible mostly for the Communications Commission, which is in charge of keeping the Facebook page up-to-date, making sure members are informed of what’s going on, and spreading interesting news and articles.

I live in Waddinxveen with Martin de Jong, who, like me, practices H.E.M.A. (which prevents a lot of irritation about weapons and books lying around). In my day-to-day life I work as an audiology technician in a laboratory in Haarlem. I make custom earpieces for, amongst other things, hearing aids, and ear protection for festivals. It’s incredibly fun and varied work, but I do need to be extra careful with my fingers because I work with my hands a lot. This doesn’t make it quite an ideal combination with longsword and military sabre training.

In spite of my sedentary work I like to be physically active. I go to the gym regularly and also like to run. In my free time I enjoy reading, writing and partaking in other creative endeavors like leatherworking and costume design. In addition to this all, I have a fulltime job in keeping my two Abessinian cats happy. They see me as their personal valet, which is, of course, completely justified.

How did you end up in H.E.M.A.?

I’ve always been active in sports, which started with fifteen years of fanatic horse riding. After that came running and kickboxing – until, when I was 21, I was told that I had a vague issue with my joints, which meant they were too unstable for me to be able to exercise without any pain or issues. This was hard for me to take and for a long time I thought the doctors were right. Because of this, I didn’t participate in sports for almost two years. In 2012 a friend told me that I should be able to sword fight if I used an altered training. I was skeptical at first, but a ten-minute lesson turned into half an hour, half an hour turned in to an hour with sparring, and before I knew it I was actively exercising again.

Where do you train?

At the moment I mostly train with Historisch Vrijvechten Nederland in Oegstgeest. Besides the fact that it’s on my route from work to my house, training at HVN also gives me the ability to choose between longsword and sabre, which is my other great love. I also train at show and performance group Bataille in Utrecht, which is a fantastic group that focuses on using H.E.M.A. in stunt and fighting choreography.

What are your interests within H.E.M.A.?

As I mentioned before, I mostly train in longsword. My focus used to be very much on competitions. I went to the gym, trained multiple times a week and fought in any match I could. I took great pleasure from the challenges that competitions bring with them: the ambition, the drive to reach goals and the pressure that can greatly motivate you (or work against you). I didn’t only focus on the physical aspect, the training, but also on the psychological side; why am I nervous? How do I deal with performance anxiety and why do I have it? I was very busy with the sports aspect, and less so with, for example, reading the sources.

Recently my focus has been changing. In the past year and a half I’ve been training in sabre as well. I noticed that I was becoming tired of competitions, but I was also risking injury with every match. That’s something I can’t afford right now. Time-wise, my new focus also works better for me since I now work fulltime in a city that requires some traveling. When you’re sitting in a train, it’s a lot easier to read a treatise than it is to practice with a sword.

My love for sabre was awakened after a workshop in Siebenhaar sabre by Ties Kool during Swordfish 2015. I had already been looking around for a different weapon to train with in order to broaden my horizon, and during the workshop something just clicked. I dove in to research about different sources and styles as soon as I got home, and went on from there.

I enjoy and have an interest in every kind of sabre. It’s like having found a toy store and being allowed to choose just one item to play with. Because choosing to study ‘everything’ is a bit ambitious, I’m currently focusing on Roworth’s saber, an English style from circa 1800. I also have the ambition to some day continue with Radaelli’s North-Italian military-style sabre, but I can hardly do everything at once.

Recently I have been offered the chance to teach workshops during various events. Teaching, putting together workshops, translating information I find interesting into something useable, is a completely new challenge. I’ve noticed that my enthusiasm, which has seen a bit of a decline after choosing to compete less, has definitely been revived. I had to find a new way to give color to my hobby, and I think teaching workshops and being part of the board of the federation is definitely a way to do so.

What was your motivation to become a board member?

I realized that I had no idea what the federation did, or why we even had a federation in the first place. I was a member but didn’t feel involved at all. That’s what was on my mind when I applied for the position of board member for external communications. I knew that I now had the time and energy to dedicate myself to the federation, especially now that I was looking for a different way to be a part of H.E.M.A. besides training and competing. I wanted to make the federation more visible. More fun. I wanted to engage members by providing articles, interviews and news, by having a clear and structured website. I hope to have managed to do so by the end of these two years.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.